Privacyverklaring

Privacyverklaring Solar Pro Active

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder
verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw
persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw
persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard.

Onze gegevens

Solar Pro Active
Van Iddekingeweg 138 39
9721 CL Groningen
Telefoonnummer: +31625041100
KVK-nummer: 67942091
Website: www.solarproactive.nl
E-mailadres: info@solarproactive.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of
indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen,
bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met
elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw
persoonsgegevens.

Doeleinden

Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact kunnen
opnemen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.
Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze
dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen.
We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden. Om zorg te dragen voor uw
persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven
uw gegevens verwerken in onze opdracht.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Voor- en achternaam

U heeft ook rechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar
info@solarproactive.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen vier weken
krijgt u een reactie op het verzoek.

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden
waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw
persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van
uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om
toestemming die u heeft gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je
verzoek naar: info@solarproactive.nl. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het
verzoek. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo
belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden
verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om
uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken
wij beperkte toegankelijkheid tot persoonsgegevens en een beveiligde internetverbinding.

Bewaring persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de
doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden
de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

©EenvoudigRecht.nl

Shape

Vragen over onze werkwijze of projecten?